جوک

 به یارو می گن با وطن جمله بساز میگه : من دیروز سر و تنم را شستم

میگن :

خره وطن با طی دسته داره   میگه : اتفاقا ً منم با طی دسته دار خودم رو شستم

 


اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده، بدان بنزین نداره سکته کرده

 

 

یک روز سه تا خالیبند واسه هم خالی می بستند. اولی میگه: ما یه کوه کنار خونه مون

داریم که هر وقت می گیم جاسم، دو سه بار میگه جاسم.... جاسم.... جاسم.... دومی

میگه: این که چیزی نیست، ما یه کوه داریم کنار خونه مون که هر وقت می گیم جاسم،

میگه: کدوم جاسم

سومی زل زده بوده به آسمون هیچی نمیگفته

میپرسن:تو چرا چیزی نمیگی

میگه: تا حالا دیدین خدا حرف بزنه؟؟

 


به عربه میگن: در رو ببند هوای بیرون سرده میگه: مثلا اگر من در رو ببندم هوای بیرون

گرم میشه؟

7 سال پیش