جوک غضنفر

غضنفر

 

غضنفر تو مسابقه بیست سوالی شرکت میکنه، قبلش بهش میگن جواب بیسکویته. ولی

تو همون اول نگو! اولش یه چند تا سوال کن که ضایع نشه. غضنفر میگه باشه و میره تو

مسابقه، میپرسه: آقا، یک کویته؟!  یارو میگه: نه.میگه: دوکویته؟ همینجوری میگه تا

میرسه به نوزده کویت! یارو میگه: من یه راهنمایی بهتون میکنم، با چایی هم میخورنش

غضنفر میگه: آاااهان پس بگو، ‌قنده؟

7 سال پیش