جوک جدید,جک جدید

جوک جدید جک جدید


مهریه در سال ١٣٩1 :

 ١٢۴ نان سنگک طرح قدیم

 

جوک جدید جک جدید


میدونى معنى (C N G) چیه؟


یعنى : سوخت نداریم جیگر

 

جوک جدید جک جدید

 

من الان بالای برج ایستادم شوخی هم ندارم

 اگر بدونم دوسم نداری از همین بالا . . .
.
.
.
.
با آسانسور میام پایین!

 


7 سال پیش