دختر سال 2010 آمریکا و کامرون

___________________________________________________________________

در سال 2010 کرسا کامرون، دختر سال ویرجینیا به عنوان دختر سال 2010 آمریکا انتخاب

شده بود
 
 

 کتی استم (Katie Stam) نیز که دختر سال 2009 آمریکا بود تاج 2010کامرون را بر سرش

گذاشته بود7 سال پیش